Nájomné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia, rozsah platnosti

(1) Tieto nájomné podmienky sa vzťahujú na všetky súčasné a budúce prenájmy predmetov nájmu akéhokoľvek druhu, najmä vozidiel a stavebných strojov, rovnako ako ich príslušenstvo, medzi spoločnosťou Uplifter CZ s.r.o. (ďalej len ako prenajímateľ) a nájomcom. Nájomné podmienky sa použijú len vtedy, ak je nájomca právnickou osobou zriadenou podľa verejného práva alebo verejnoprávnym subjektom s osobitným právnym postavením.

(2) Ak nie je v týchto podmienkach nájmu ustanovené inak, platia doplnkové Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Uplifter CZ s.r.o.

II. Všeobecné práva a povinnosti zmluvných strán

(1) Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať nájomcovi predmet nájmu po dohodnutú dobu trvania nájmu.

(2) Nájomca sa zaväzuje používať predmet nájmu iba v súlade s určeným použitím, dodržiavať starostlivo príslušné predpisy o bezpečnosti a ochrane práce, ako i predpisy o cestnej doprave, platiť dohodnuté nájomné, správne zaobchádzať s predmetom nájmu a vrátiť ho po uplynutí doby trvania nájmu v čistom stave s plnou nádržou.

(3)Napriek starostlivej kontrole na stavenisku a miesta použitia je možné, že najatá vec nemôže byť použitá pre účel určenia nájomcu, toto riziko je splatné nájomcom, prenajímateľ dlhuje iba dočasné prenechanie užívania a nemôže dávať žiadne ďalšie sľuby ohľadom výkonu.

III. Prevod predmetu nájmu

(1) Prenajímateľ prenecháva nájomcovi technicky nezávadný predmet nájmu vrátane príslušenstva. Predanie predmetu nájmu sa uskutoční v niektorej z našich prevádzkarní v ČR, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

(2) Nájomca potvrdí bezpečnosť prevádzky a technickej nezávadnosti pri predaní v predávajúcom     protokole.
(3) Nájomca musí predmet nájmu pri predaní dôkladne skontrolovať a reklamovať prípadné vady. Vady nápadné pri odovzdávaní, ktoré predpokladané použitie ovplyvňujú len nepatrne alebo vôbec, nie je možné už reklamovať, pokiaľ neboli oznámené písomne prenajímateľovi bezodkladne po odovzdaní a kontrole. Ostatné vady existujúce už pri odovzdávaní musia byť oznámené písomne prenajímateľovi bezodkladne po ich zistení.

(4) Nájomca môže predmet nájmu skontrolovať a reklamovať prípadné vady už pred odovzdaním. V tomto prípade musí byť s prenajímateľom včas dohodnutý termín prehliadky. Všetky náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s takouto prehliadkou pred odovzdaním, nesie nájomca.

(5) Včas reklamované vady na predmete nájmu, ktoré sa vyskytovali pri odovzdaní, budú prenajímateľom odstránené. Náklady na odstránenie týchto vád nesie prenajímateľ. Prenajímateľ môže nechať odstránenie vád vykonať taktiež nájomcom, napr. keď sa predmet nájmu nachádza už u nájomcu, v tomto prípade nahradí prenajímateľ nájomcovi potrebné náklady. Prenajímateľ je taktiež oprávnený poskytnúť nájomcovi podľa svojho uváženia funkčne rovnocenný predmet nájmu namiesto odstránenia vád. Platobná povinnosť nájomcu sa v prípade podstatného poškodenia predlžuje o potrebný čas na opravu.

IV. Oprávnenie k riadeniu

(1) Predmet nájmu smie byť riadený a obsluhovaný len zamestnancami nájomcu. Nájomca je voči prenajímateľovi zodpovedný za zavinenie svojich zamestnancov, rovnako ako by zavinenie spôsobil sám.

(2) Ak predmet nájmu sa prenajíma spolu s obsluhou, potom smie byť riadený a obsluhovaný len touto obsluhou. Obsluha nesmie byť využitá k iným činnostiam ako k riadeniu a obsluhovaniu predmetu nájmu. V prípade škôd spôsobených touto obsluhou ručí prenajímateľ len vtedy, pokiaľ neurobil riadny výber personálu. V ostatných prípadoch nesie zodpovednosť nájomca.

V. Odstavenie predmetu nájmu

(1) Pokiaľ nebude predmet nájmu používaný, musí ho nájomca, pokiaľ možno, uzamknúť. V každom prípade musí nájomca pri opustení predmetu nájmu vytiahnuť kľúčiky vozidla zo zapaľovania a vziať si doklady od vozidla k sebe. Kľúče a doklady musia uschovať na mieste neprístupnom tretím osobám. Predmet nájmu musí byť pomocou parkovacej brzdy alebo iných pomôcok (kliny apod.) zabezpečený proti neúmyselnému pohybu.

(2)Zvláštne zákonné predpisy o odstavení vozidiel a stavebných strojov zostávajú nedotknuté.

VI. Krádež, prípad škody

(1) Nájomca je povinný oznámiť bezodkladne polícií krádež predmetu nájmu, časti predmetu nájmu alebo príslušenstva predmetu nájmu. V prípade krádeže predmetu nájmu musí nájomca bezodkladne vrátiť prenajímateľovi kľúčiky a doklady od vozidla.

(2) Nájomca je povinný oznámiť bezodkladne prenajímateľovi všetky nehody a škody na predmete nájmu, na častiach predmetu nájmu a na príslušenstve predmetu nájmu spôsobené tretími osobami. Oznámenie musí byť  prevedené do 24 hodín po nehode formou písomného popisu prípadu škody, popr. priebeh nehody s uvedením možných svedkov a s priložením nákresu, príp. fotografie z miesta škody alebo nehody. Okrem toho musí nájomca prijať všetky opatrenia ku zníženiu škody a k zaisteniu dôkazov. Nájomca nesmie uznávať nároky voči tretím osobám s účinkom voči prenajímateľovi alebo sa nedovolene vzdialiť z miesta nehody.

(3) Ak je to možné, musí nájomca podporovať prenajímateľa pri spracovaní a objasňovaní prípadu škôd alebo krádeže, napr. uvedením svedkov, zabezpečením fotografií alebo  nákresov z miesta nehody a nákresov z miesta nehody a popísaním priebehu nehody.

(4) V prípade havárie je nájomca povinný informovať bezodkladne telefonicky prenajímateľa a dodržiavať jeho pokyny.

(5) Ak nedodrží nájomca svoje povinnosti podľa vyššie uvedených odstavcov 1 až 4 svojim zavinením alebo včas, potom je povinný nahradiť prenajímateľovi jeho vzniknutú škodu.

VII. Zodpovednosť prenajímateľa

(1) Prenajímateľ zodpovedá za náhradu škody v prípade úmyslu a hrubej nedbanlivosti – bez ohľadu na to, z akého právneho dôvodu. V prípade jednoduchej nedbalosti zodpovedá prenajímateľ len

  1. a) za škody spôsobené ujmou na živote, na tele a na zdraví,
  2. b) za škody spôsobené porušením základnej zmluvnej povinnosti ( povinnosti , ktorej splnenie umožňuje riadnu realizáciu zmluvy a v jej splnenie zmluvná strana pravidelne dôveruje a tiež dôverovať smie), v tomto prípade je naša zodpovednosť obmedzená na náhradu predvídateľnej, typicky vzniknutej škody.

(2) Obmedzenia uvedené v odst. 1 sa nevzťahujú na nároky podľa zákona o zodpovednosti výrobcu za škody spôsobené vadou výrobku.

VIII. Nájomné, postúpenie pohľadávok

(1) Výpočet nájomného vychádza z pracovnej doby do 8 hodín denne. Vyúčtovanie je vykonávané na základe päťdenného pracovného týždňa ( pondelok až piatok). Práca cez víkendy a nadčasy musia byť oznámené prenajímateľovi, budú vyúčtované dodatočne.

(2) Zvlášť vypočítanú zákonnú daň z pridanej hodnoty musí nájomca zaplatiť dodatočne.

(3) Nájomcovi prináleží právo na započítanie a záložné právo len vtedy, pokiaľ je jeho nárok právne uznaný alebo pokiaľ je nesporný.

(4) Nájomca postupuje už teraz prenajímateľovi ako istotu existujúce pohľadávky voči svojmu verejnému obstarávateľovi , pre splnenie  jeho objednávky je predmet nájmu používaný, a to vo výške dohodnutého nájomného po odčítaní prípadnej kauze zaplatenej prenajímateľovi. Prenajímateľ postúpenie prijíma.

(5) K inkasu pohľadávky zostáva okrem nás oprávnený i nájomca. Zaväzujeme sa pohľadávku neinkasovať, pokiaľ bude nájomca plniť svoje platobné povinnosti voči nám, nedostane sa do oneskorenia so splácaním, nebude podaný návrh na zahájenie konkurzného konania a pokiaľ nenastane žiadny iný nedostatok v jeho spôsobilosti. Pokiaľ takáto situácia nastane, potom môžeme požadovať, aby nám nájomca oznámil postúpenú pohľadávku a jeho dlžníkov, uviedol potrebné údaje pre inkaso, vydal príslušné podklady a informoval dlžníkov (tretie osoby) o postúpenie.

(6) Ak presiahne realizovateľná hodnota istôt naše pohľadávky o viac než 10%, budeme na žiadosť nájomcu uvoľňovať istoty podľa našej voľby.

IX. Užívanie najatej veci, opravy a údržba

(1) Nájomca smie predmet nájmu užívať len obvyklým a určeným spôsobom a musí chrániť predmet nájmu pred nadmerným namáhaním, a to všetkými spôsobmi.

(2)  Behom doby trvania nájmu musí nájomca s predmetom nájmu nakladať starostlivo a dodržovať všetky predpisy, zákony a technické pravidlá, ktoré sú pre používanie smerodajné. To platí hlavne pre predpisy a cestnej premávke a o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Predmet nájmu nesmie byť používaný pod vplyvom alkoholu, omamných látok a liekov, ktoré by mohli ovplyvniť spôsobilosť k jazde alebo schopnosť reakcie.

(3) Nájomca je povinný vykonať vecnú a odbornú údržbu predmetu nájmu na svoje náklady:

Nájomca musí počas doby trvania nájmu pravidelne kontrolovať stav oleja a vody, tlak v pneumatikách, nemrznúcu kvapalinu a ostatné prídavné a prevádzkové kvapaliny a v prípade potreby ju doplniť. Vyplývajúce náklady nesie nájomca.

(4) Nájomca je povinný informovať včas prenajímateľa o nutnosti inšpekčných prác a oprav predmetu nájmu podľa návodu k obsluhe a údržbe. Prevádzanie opráv / inšpekcie je výlučne úlohou prenajímateľa. Náklady nesie prenajímateľ iba v prípade, pokiaľ nájomca a jeho pomocné osoby vynaložili preukázateľne pri zaobchádzaní s predmetom nájmu všetku požadovanú starostlivosť. Vlastné opravy vykonávané nájomcom alebo poverením tretích osôb nájomcom vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas prenajímateľa.

(5) Prenajímateľ má nárok prezrieť si kedykoľvek predmet nájmu a po predchádzajúcej dohode s nájomcom vykonať sám jeho kontrolu alebo nechať kontrolu vykonať poverenou osobou. Nájomca je povinný umožniť a uľahčiť prenajímateľovi kontrolu. Náklady na takúto kontrolu nesie prenajímateľ.

X. Oneskorenie prenajímateľa

Ak sa  prenajímateľ na začiatku doby trvania nájmu oneskorí s odovzdaním, potom môže nájomca požadovať odškodnenie. Odhliadnuc na čl. VII je odškodnenie pri ľahkej nedbanlivosti prenajímateľa obmedzené pre každý pracovný deň maximálne na čiastku denného čistého nájomného. Po stanovení primeranej doby môže nájomca od zmluvy odstúpiť, pokiaľ je prenajímateľ v tejto chvíli aj naďalej v oneskorení.

XI. Oneskorenie nájomcu

(1)Ak je nájomca v omeškaní s platením čiastky dlhšie ako 14 kalendárnych dní po písomnej upomienke alebo ak nájomca podal zmenku na protest, potom má prenajímateľ nárok vyzdvihnúť predmet nájmu po oznámení bez podania žaloby k súdu na náklady nájomcu, ktorý musí umožniť prístup k predmetu nájmu a jeho odvoz, a naďalej s predmetom nájmu disponovať inakším spôsobom.

(2) Nároky, ktoré vyplývajú prenajímateľovi zo zmluvy, zostávajú zachované, avšak čiastky, ktoré prenajímateľ počas dohodnutej doby trvania nájmu iným prenájmom docielil alebo mohol docieliť, budú nájomcovi započítané po odpočítaní nákladov vzniknutých v súvislosti s vrátením a s novým prenájmom.

XII. Vrátenie predmetu nájmu

(1) Nájomca je povinný vrátiť predmet nájmu v prevádzkovom a čistom stave s plnou nádržou, príp. pripraviť predmet nájmu k vyzdvihnutiu, pokiaľ bolo vyzdvihnutie prenajímateľom dohodnuté.

(2) Ak bude predmet nájmu doručený v stave, z ktorého bude vyplývať, že nájomca  nedodržal svoje povinnosti uvedené v čl. IX, alebo ak bude predmet nájmu silno znečistený, potom urobí prenajímateľ nutnú údržbu, opravu alebo vyčistenie. Počas doby týchto prác je nájomca povinný platiť prenajímateľovi náhradu škody vo výške dohodnutého nájomného až do ukončenia nutnej údržby, opravy alebo čistenia.

(3) Prenajímateľ nemusí počítať s vrátením predmetu nájmu odporujúci zmluve a preto nemusí mať k dispozícii voľné kapacity na uskutočnenie nutnej údržby, opravy alebo vyčistenie. Prípadné oneskorenie sa účtujú nájomcovi. Právo prenajímateľa na uplatnenie vyššej, v konkrétnom prípade preukázateľnej škody ostáva nedotknuté.

(4) Rozsah vady a poškodenia, ktoré zavinil nájomca, musia byť nájomcovi oznámené a musí mať príležitosť k prekontrolovaniu. Náklady na údržbu, ktoré sú nutné na odstránenie vad, musí prenajímateľ oznámiť nájomcovi v odhadovanej výške pokiaľ možno pred zahájením údržbárskych prác.

(5) Ak nevráti nájomca predmet nájmu prenajímateľovi s plnou nádržou, bude prenajímateľ účtovať servisný poplatok. Výška servisného poplatku za natankovanie závisí na príslušnej aktuálnej cene za pohonné hmoty a musí byť nájomcom zistená pri prenájme.

(6) Nájomca je povinný informovať prenajímateľa v dostatočnom predstihu o zamýšľanom spätnom dodaní predmetu nájmu ( oznámenie  o vydaní).

(7) Doba trvania nájmu končí dňom, keď predmet nájmu dorazí so všetkými dielmi potrebnými k jeho prevádzke v riadnom a zmluvnom stave do skladištia prenajímateľa alebo na iné dohodnuté miesto určenia, najskôr však uplynutím dohodnutej doby trvania nájmu, čl. XI odst. 2 polovica vety 2 sa použije analogicky. Ak je spätné dodanie realizované priamo na nového nájomcu, potom končí doba trvania nájmu dňom odoslania prenajatej veci v riadnom    a zmluvnom stave nájomcom.

(8) Spätné dodanie predmetu nájmu je prenajímateľom považované za správne, pokiaľ neboli viditeľné vady reklamované pri včasnom vrátení v zmysle čl. XII odst. 7 bezodkladne a inak  a v prípade ostatných vád do 7 kalendárnych dní po doručení na miesto určenia.

XIII. Výpoveď

(1) Nájomná zmluva na určitú dobu trvania nájmu je pre obidve zmluvné strany riadne    nevypovedateľná. Právo na mimoriadnu výpoveď zo závažného dôvodu zostáva nedotknuteľné.

(2) To isté platí v rámci nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu neurčitú s minimálnou dobou trvania nájmu pre minimálnu dobu nájmu. Po uplynutí minimálnej doby nájmu má nájomca nárok vypovedať nájomnú zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú s jednodennou výpovednou lehotou.

(3) V prípade nájomných zmlúv na dobu neurčitú bez minimálnej doby trvania nájmu je zmluva vypovedateľná kedykoľvek pri dodržaní výpovednej lehoty. Výpovedné lehota musí byť:

  1. a) jeden deň, pokiaľ je nájomné dohodnuté na deň,

b) dva dni, pokiaľ je nájomné dohodnuté na týždeň,

  1. c) jeden týždeň, pokiaľ je nájomné dohodnuté za mesiac.

(4) Prenajímateľ je oprávnený vypovedať zmluvu mimoriadne okamžite, pokiaľ je k tomu závažný dôvod. O závažný dôvod sa jedná najmä v prípade, keď:

  1. a) nastane prípad oneskorenia nájomcu v zmysle čl. XI odst. 1,
  2. b) prenajímateľ po uzatvorení zmluvy zistí, že nárok na platenie nájomného bude ohrozený nedostatočnou spôsobilosťou nájomcu,
  3. c) nájomca použije predmet nájmu alebo jeho súčasť v rozpore s predpismi bez súhlasu prenajímateľa alebo ho premiestni na iné miesto,
  4. d) nájomca poruší podstatné zmluvné povinnosti, najmä povinnosti vyplývajúce z čl. V odst. 1, čl. VI odst. 1 a 2, čl. IX odst. 1 alebo čl. XIV odst. 1 a 2 týchto nájomných podmienok.

(5)  Ak uplatní prenajímateľ právo na výpoveď, ktorá mu prináleží podľa dost. 4, použije sa ustanovenie čl. XI odst. 2 polovice vety 2 a čl. XII analogicky.

(6) Nájomca môže nájomnú zmluvu mimoriadne vypovedať okamžite v prípade, keď nie je používanie predmetu nájmu z dôvodu na strane prenajímateľa dlhodobo možné.

XIV. Ostatné ustanovenia

(1) Nájomca nesmie predmet nájmu prenechať žiadnej tretej osobe, ďalej nesmie postúpiť práva z tejto zmluvy tretím osobám alebo udeliť tretím osobám práva akéhokoľvek druhu k predmetu nájmu.

(2) Pokiaľ by tretia osoba uplatňovala práva k predmetu nájmu z dôvodu zabavenia alebo exekúcie a pod., potom je nájomca povinný oznámiť túto skutočnosť bezodkladne prenajímateľovi a informovať tretiu osobu o tomto oznámení prenajímateľovi. Oznámenie musí byť prevedené  písomne, doporučenou poštou.

(3) Na tieto obchodné podmienky a celý právny vzťah s nájomcom sa riadi výlučne právom Českej republiky s vylúčením medzinárodného jednotného práva, najmä Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnom nákupe tovaru.

(4) Ak sa stane niektoré ustanovenie neúčinné alebo ak budú nájomné podmienky obsahovať medzery, potom tým nie je dotknutá účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinného ustanovenia platí také účinné ustanovenie, ktoré zodpovedá pojmu a účelu neúčinného ustanovenia. V prípade medzier platí podľa dohodnutého takéto ustanovenie, ktoré zodpovedá tomu, čo by bolo podľa zmyslu a účelu obchodných podmienok dohodnuté, pokiaľ by zmluvné strany uvažovali o tejto záležitosti vopred.

(5) Právne významné prehlásenia a oznámenia, ktoré musia byť voči nám podané nájomcom po uzavretí zmluvy ( napr. stanovenie doby, reklamácia, prehlásenie o výpovedi alebo o zníženie), vyžadujú pre svoju účinnosť písomnú formu.

(6) Ak je nájomca obchodníkom v zmysle občianskeho zákonníka, právnickou osobou zriadenou podľa verejného práva alebo verejnoprávnym subjektom so zvláštnym právnym postavením, potom je miestom plnenia a výlučným – i medzinárodným – miestom súdu pre všetky spory vyplývajúce priamo alebo nepriamo zo zmluvných pomerov registrované sídlo prenajímateľa v Prahe. Prenajímateľ je však taktiež oprávnený podať žalobu k všeobecnému súdu.